regulamin

Regulamin korzystania z usług  Human Advice

z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin korzystania z usług Human Advice z siedzibą we Wrocławiu

§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Human Advice FIRMA SZKOLENIOWO-DORADCZA Magdalena Komarnicka świadczonych przez Usługodawcę, w formie szkoleń stacjonarnych (otwartych), kursów elearning oraz za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem http://www.humanadvice.com.pl, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług oraz zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.
2. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z całkowitą akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z całkowitą akceptacją warunków Regulaminu.
3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
4. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

§ 2

Słownik użytych definicji w Regulaminie

1.Usługodawca – Human Advice FIRMA SZKOLENIOWO-DORADCZA Magdalena
Komarnicka, adres: ul. Gwiaździsta 62/12/2 53-413 Wrocław, tel. 71 700 01 73, strona internetowa: www.humanadvice.com.pl e-mail: biuro@humanadvice.com.pl

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Uczestnik szkolenia/klient- usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie usługi szkolenia lub usługi e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o usługę szkolenia lub usługi elearning.

4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

5.Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług
6. Usługi szkolenia – usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
7. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
8. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.humanadvice.com.pl
9.Administrator serwisu – osoba, która posiada pełne uprawnienia do edycji serwisu internetowego, zarządzania i konfiguracji serwisu

10.Kurs e-learningowy (on-line) – forma zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi, metod i technik kształcenia na odległość; opracowana na podstawie wytycznych metodologicznych i zamieszczona na platformie e-learningowej (edukacyjnej),

11. Platforma e-learningowa (edukacyjna)- witryna www, za pośrednictwem, której przeprowadzone zostaje szkolenie on-line, która jest dostępna w Internecie dla Uczestnika szkolenia/klienta/użytkownika

12. e-Kurs/e-Szkolenie – zestaw materiałów edukacyjnych lub modułów interaktywnych umieszczonych na platformie e-learningowej tworzących całość z listą uczestników wraz z zapewnionym kontaktem opiekuna przez pocztę elektroniczną, telefonicznie bądź fora.

13.Uczestnik szkolenia/klient- osoba, która opłaciła udział w kursie/szkoleniu

14.Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z serwisu lub świadczonych za jego pomocą usług przy wykorzystaniu sieci Internet

15. Formularz zgłoszeniowy /wiadomość e-mail – formularz znajdujący się na stronie serwisu www.humanadvice.com.pl, którego wypełnienie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia na usługę lub wysłana wiadomość e-mail z danymi z formularza zgłoszeniowego na adres biuro@humanadvice.com.pl

16. Login – unikalny identyfikator nadawany każdemu uczestnikowi szkoleń przez Usługodawcę. Służy do jednoznacznej identyfikacji uczestnika szkoleń, jako jeden ze składowych elementów autoryzacji.

17. Hasło – ciąg znaków generowany przez system platformy e-learningowej dla uczestnika szkoleń w trakcie rejestracji lub przy odzyskaniu hasła

18.Logowanie – potwierdzenie tożsamości użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie hasła i logiku

19. Profil uczestnika szkolenia – strona WWW użytkownika zawierająca dane, zdjęcia udostępnione dobrowolnie w platformie e-learningowej, dane wprowadzone w platformie, z którymi mogą zapoznać się inni użytkownicy , jak również może wykorzystać usługodawca na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

20.Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

21.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 3
Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
1. Usługodawca świadczy:
a) usługi szkolenia, polegające na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi otwartymi”), organizowanych w siedzibie Usługodawcy lub innym wskazanym/uzgodnionym miejscu, w terminach określonych przez Usługodawcę lub uzgodnionych z Usługobiorcą; b) usługi elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa w szkoleniach e-learning (szkolenia on-line).
2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje usług wymagających zarejestrowania.
3. Oferta świadczenia usług elektronicznych i szkoleń może być rozszerzona.
4. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenia usług
1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie lub wysłanie wiadomości e-mail z danymi z formularza zgłoszeniowego/opisu szkolenia.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego otwartego następuje w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika szkolenia podany w formularzu zgłoszeniowym.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi elearning następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego szkolenia lub wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy z danymi (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz przez przesłanie potwierdzenia przez Usługodawcę poprzez wiadomości e-mail na adres Uczestnika szkolenia podany w formularzu lub wiadomości e-mail.
4. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi szkolenia stacjonarnego otwartego i o świadczenie usługi elektronicznej e-learning drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika szkolenia podany w formularzu lub wiadomości e-mail.
5. W przypadku usługi e-learning Uczestnicy szkoleń otrzymują login i hasło do platformy e-learningowej na podany w wiadomości/formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
§ 5
Zakres usługi szkolenia stacjonarnego otwartego
1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego otwartego jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.
2. Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne otwarte mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.
3. Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca, programu i ceny szkolenia stacjonarnego otwartego i minimalnej liczby uczestników szkolenia.
4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne otwarte w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.
5. Uczestnictwo w niektórych szkoleniach stacjonarnych otwartych organizowanych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Informacje o szkoleniach nieodpłatnych Usługodawca informuje na stronach Serwisu.
§ 6
Zakres usługi e-learning
1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Usługobiorcy pliku (plików) zawierającego szkolenie/kurs (dalej: plik/i szkolenia) na wybrany temat przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy.
2. W ramach umowy Usługobiorca otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną merytorycznie za wybrane szkolenie e-learning, na zasadach opisanych w charakterystyce szkolenia.
3.Udostępnienie pliku szkolenia może nastąpić bez możliwości utrwalenia go na dysku Usługobiorcy.
4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.
5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
6. Udostępnienie pliku/plików szkolenia/aktywacja platformy e-learningowej następuje w terminie do 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na stronach Serwisu lub od dnia przesłania zakupionego kuponu przez usługobiorcę u pośredników (Groupon,FastDeal) na adres e-mail biuro@humanadvice.com.pl.
§ 7
Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę
1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty i numerze rachunku bankowego.
2. W tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Usługobiorcę (imię, nazwisko i nazwę kursu/szkolenia).

§ 8
Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych
1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Firefox wersja 4 1.0.2. lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
3) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 10.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
4) zainstalowaną i używaną wtyczką do przeglądarki Adobe Flash Player w wersji 13 lub wyższą,
5) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach;
6) posiadane aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania, np.: typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej użytkownika.
§ 9
Określenie praw i obowiązków stron
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleń stacjonarnych otwartych i usług elektronicznych.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danego rodzaju usługi.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom szkolenia podczas szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learning są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning.
6. Na życzenie Usługobiorcy zostaje wystawiona przez Usługodawcę faktura VAT, która zostanie wysłana Usługobiorcy pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub wiadomości e-mail, nie później niż do 15 dnia następującego po miesiącu, w którym miał miejsce zakup.
7. Usługobiorca usługi szkolenia stacjonarnego otwartego lub usług elektronicznych wymagających zarejestrowania albo uczestnik szkolenia, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
9. Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, zdrowotnych, itp.;
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż http://www.humanadvice.com.pl, do których umieszczono linki w Serwisie.

13.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które wystąpiły w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi/usług, spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy. Czynniki, o których mowa w ust. 13 niniejszego Regulaminu to:
a. przerwy eksploatacyjne,
b. awarie transmisji danych lub łączy telefonicznych,
c. przerwy w dostawie energii elektrycznej,
d. awarie urządzeń technicznych,
e. okoliczności o charakterze siły wyższej.
14.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko uszkodzenia systemu informatycznego, sprzętu komputerowego, danych oraz innego oprogramowania wynikające ze sposobu korzystania z usługi/usług świadczonej przez Usługobiorcę.
15.W przypadku wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem platformy e-learningowej Uczestnik szkoleń może skontaktować się z administratorem platformy e-learningowej korzystając z adresu: biuro@humanadvice.com.pl . Po otrzymaniu zgłoszenia administrator podejmie czynności w kierunku usunięcia problemu.
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy
1. W ramach świadczenia usługi szkolenia stacjonarnego otwartego Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego otwartego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia stacjonarnego otwartego.
2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi e-learning, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi e-learning oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi e-learning.
3. Złożenie zamówienia na usługę tzn. wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego/wiadomości e-mail jak również zalogowanie na platformę e-learningową jest równoznaczne z :
a. akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika szkolenia/użytkownika,
b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika szkolenia/użytkownika.
4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
5. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia, korzystających z Usług szkolenia, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
6. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona Uczestnika szkolenia,
2) numer NIP,
3) adres zamieszkania lub pobytu,
4) adres do korespondencji, 5) adres poczty elektronicznej, 6) numer telefonu.
7. Udostępniając formularz rejestracyjny/informacje w opisie szkolenia Usługodawca określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
8. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi e-learning:
1)informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,
2) oznaczenia identyfikujące Uczestnika szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
3) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia,
9. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z przepisami w tym zakresie.
10. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, usługi dostępu do platform elerningowych, usługi druku i współorganizatorom szkoleń.

§ 11 Informacje o przechowywaniu/ przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma szkoleniowo-doradcza Human Advice Firma szkoleniowo-doradcza Magdalena Komarnicka z siedzibą we Wrocławiu, e-mail: biuro@humanadvice.com.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się elektronicznie na adres e-mail: szkolenia@humanadvice.com.pl lub telefonicznie 71 7000 173. Udzielimy wszystkich informacji i odpowiemy na pytania.
3. W związku z odbytym szkoleniem online Pani/a zakres danych osobowych jakie przechowujemy / przetwarzamy to dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres do korespondencji, numer IP i/lub numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli była wystawiona faktura VAT dla uczestników szkolenia.
4. Dane są przetwarzane/przechowywane w celach analityczno-statystycznych, archiwalnych, podatkowych– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Human Advice (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w ramach szkolenia on-line, w celu jego doskonalenia i rozwijania w przyszłości nowych funkcji szkoleń on-line oraz dla celów archiwizacyjnych polegających na wydaniu np. duplikatu certyfikatu ukończenia szkolenia przez uczestników lub celach podatkowych obowiązkowych na mocy odrębnych przepisów prawnych ( art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej oraz inne akty prawne).
5. Dane mogły/mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług szkoleniowych online określonych w regulaminie, np. dostawcy usług księgowych, dostawcy hostingu,domeny oraz serwera , dostawcy usług drukarsko-poligraficznych.
6. Dane są przechowywane przez okres 5 lat.
7. Do wysyłki newslettera przetwarzamy adres e-mail.
8. Nie przetwarzamy Pani/a danych w celach marketingowych podmiotów trzecich bez odrębnej zgody oraz nie udostępniamy podmiotom nieuprawnionym.
9. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 12
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług
1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki plik (pliki) szkolenia został udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę.
2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego otwartego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługodawcę minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie.
3. W przypadku odstąpienia Usługodawcy od umowy o świadczenie usługi szkolenia z powodów wskazanych w § 11 ust. 2 po dokonaniu płatności za szkolenie, Usługodawca może zaproponować Uczestnikowi szkolenia udział w szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia – zwróci Usługobiorcy pełną opłatę za szkolenie w terminie 7 dni roboczych.
4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego otwartego terminie do 3 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i musi być wysłane listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
5. W razie odstąpienia Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi szkolenia w sposób określony w § 11 ust. 4 Usługodawcy należy się 80% opłaty za szkolenie. W przypadku nieprzybycia Uczestnika szkolenia na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, Usługodawca nie zwraca opłaty za szkolenie.
6. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.
7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
8. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

§ 12
Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów
1. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
3. W razie odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usługi odpłatnej, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą opłatę.
4. Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi Szkolenia na mniej niż 10 dni przed dniem Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi szkolenia przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
5. Usługobiorca opłacający Usługę e-learning przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
§ 13
Postanowienia końcowe Regulaminu
1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę.
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Dodaj komentarz