e-szkolenia BHP

HUMAN ADVICE LAUR EKSPERTAZapraszamy do współpracy szkoleniowej firmy:małe, średnie, duże, koncerny międzynarodowe, urzędy, szkoły, inne podmioty i organizacje w zakresie szkoleń okresowych BHP. Oferta obejmuje szkolenia w bardzo atrakcyjnych cenach. Szkolimy pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz pracodowców i osoby, kierujące firmą w imieniu pracodawców w języku angielskim oraz polskim.

szkolenie okresowe BHP po angielsku dla menadżerów – 79 pln

szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – 69 pln

szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 65 pln

Platforma jest dostępna pod adresem www.humanadvice.pl.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje po ukończonym pozytywnie szkoleniu i teście zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szczegółowy po polsku znajduje się pod adresem http://humanadvice.com.pl/e-szkolenia-bhp/

Szkolenia są dostępne po polsku i angielsku.

Szkolenie jest udostępniane na okres jednego miesiąca.

Każde szkolenie zawiera od 100 do 266 slajdów z lektorem, 16-20 quizów, 6-8 modułów tematycznych, ponad 800 pojęć w leksykonie, 20 rozporządzeń oraz testy końcowe składające się z 15 lub 20 pytań.

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu testów uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu wystawione przez specjalistę ds. BHP w wersji elektronicznej oraz papierowej na wskazany adres.

Zakup  aktywacji szkoleń BHP on-line następuje poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy lub on-line na podstawie faktury pro forma. Po dokonaniu płatności aktywujemy szkolenia w ciągu jednego dnia roboczego oraz wystawiamy faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną.

Dane niezbędne do aktywacji szkolenia to liczba osób, rodzaj szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz adres e-mail, które prosimy przesłać na adres: szkolenia@humanadvice.com.pl

Zapraszamy do kontaktu w celu aktywacji pod adresem Biuro Obsługi Klienta: szkolenia@humanadvice.com.pl lub telefonicznie 571 348 625

Kup z automatyczną dostawą

Szkolenia adresowane są do;

1. Pracowników administracyjno-biurowych,
2. Pracodawców,
3. Pracowników inżynieryjno-technicznych,
4. Pracodawców – metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
5. A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee
6. A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
7. Dyrektorów szkół
8. Nauczycieli
9. Przedstawicieli handlowych
10. Służby medycznej (lekarze,pielęgniarki)

Każdy uczestnik kursu otrzymuje po ukończonym pozytywnie szkoleniu i teście zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO
pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cel szkolenia

zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania i organizowania pracy podległego zespołu, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami tj. Załączniku nr 1.IV Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.) .

3.      Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

4.      Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.
Miejsce szkolenia – biuro lub inne pomieszczenia spełniające wymogi  szkoleniowe .

Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów  kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test końcowy sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :
wiadomości objętych programem szkolenia,
znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
a) Definicja pojęcia bhp, b) Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp, c) System szkoleń oraz organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego), d) Cykliczność szkoleń,  e) Charakterystyka i rodzaje instruktaży (ogólny, stanowiskowy),  f) Program szkolenia okresowego dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.

Moduł zakończony jednym quizem utrwalającym zdobytą wiedzę.

Temat 2 .  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) Źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, zewnętrzne i wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru nad warunkami pracy,  b) Obowiązki pracodawcy:
– instrukcje bhp, kary dla pracodawcy, odzież i obuwie robocze,
– środki ochrony indywidualnej (instrukcja stosowania środków, wymogi         dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej),     – obiekty budowlane. c) Obowiązki pracownika, d) Prawa pracownika (do bezpiecznej pracy, do wynagrodzenia, do urlopu         wypoczynkowego, uprawnienia związane z rodzicielstwem (urlop     macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, okolicznościowy) e) Prawa pracownika do opieki lekarskiej (informacje zawarte w skierowaniu, badania profilaktyczne, umowa z medycyną pracy)  f) Ochrona pracy kobiet (prawa i zakazy)  g) Kary porządkowe

Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 3. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki :

a) Definicja wypadku przy pracy i jego charakterystyka. Omówienie przyczyn zewnętrznych mających wpływ na wystąpienie wypadku,
b) Podział wypadków ze względu na skutek, c) Rodzaje wypadków przy pracy (wypadek przy pracy, wypadek w drodze i z pracy oraz traktowany na równi z wypadkiem przy pracy),
d) Przyczyny wypadków (ludzkie, organizacyjne i techniczne) e) Ubezpieczenie wypadkowe, świadczenia wypadkowe, obostrzenia kiedy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie oraz sytuacje kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń. f) Odszkodowanie od pracodawcy, obowiązki pracodawcy w razie wypadku oraz kary za niepowiadomienie o wypadku (ciężkim, śmiertelnym, zbiorowym),
g) Choroby zawodowe (kiedy lekarz uznaje chorobę zawodową oraz kiedy pracownik może nie otrzymać świadczeń).
h) Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej
Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 4. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:
a) Pojęcie ergonomii, czym się zajmuje i jakie są jej komponenty, b) Obowiązki pracodawcy (instrukcje obsługi urządzeń),
c) Krzywe wydajności pracy w ciągu dnia, tygodnia i roku,
d) Podstawy podczas pracy przy komputerze, oświetlenie miejsca pracy, wymagania dotyczące biurka, krzesła, monitora, klawiatury.
e) Praca z laptopem – postawy podczas używania przenośnego komputera,  f) Praca statyczna i dynamiczna – kiedy szybciej pojawia się zmęczenie,
g) Obciążenia wysiłkiem statycznym, dolegliwości związane z długą pracą przy komputerze, objawy zmęczenia oczu, zespół cieśni nadgarstka, dyskopatia – schorzenie kręgosłupa, h) Temperatura powietrza w miejscu pracy (napoje i posiłki profilaktyczne – obowiązki pracodawcy),
i) Charakterystyka pomieszczeń pracy (kubatura, oświetlenie).

Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 5. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
a) Obowiązki pracodawcy w zakresie przeprowadzania badań środowiska pracy oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,  b) Klasyfikacja czynników szkodliwych, c) Rodzaje czynników w środowisku pracy (szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne), d) Pojęcie NDN i NDS (najwyższe dopuszczalne natężenie i najwyższe dopuszczalne stężenie),
e) Charakterystyka czynników fizycznych,  f) Definicja hałasu (wpływ hałasu na organizm ludzki, wartości hałasu w dB oraz ryzyko utraty słuchu), g) Drgania mechaniczne – wibracje, h) Promieniowanie optyczne, widzialne, nadfioletowe oraz podczerwone i laserowe,  i) Prąd elektryczny, ciśnienie atmosferyczne i pyły, j) Charakterystyka czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych,
k) Definicja ryzyka zawodowego (rola pracowników przy jego opracowywaniu, macierz ryzyka zawodowego oraz warunki dopuszczalności ryzyka).

Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 6.  Pierwsza pomoc przedmedyczna

a) Czy jest pierwsza pomoc i o czym musimy pamiętać,
b) Obowiązek udzielania pierwszej pomocy, c) Obowiązek pracodawcy w zakresie przeszkolenia osób w firmie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki, d) Wyposażenie apteczki,
e) Czynności zabronione po zaistnieniu wypadku, f) Schemat działania po wypadku (pozycja boczna ustalona, uciski ratownicze), g) Charakterystyka maseczek do sztucznego oddychania, h) Folia termoizolacyjna,  i) Łańcuch przeżycia,  j) Czynności ratownicze podczas zakrztuszeń, krwotoku z nosa, krwotoku zewnętrznym, złamań, oparzeń,  k) AED – automatyczny zewnętrzny defibrylator.

Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 7.  Ochrona przeciwpożarowa
a) Definicja pożaru oraz jak powstaje,  b) Grupy pożarów, c) Podręczny sprzęt gaśniczy,  d) Rodzaje i oznakowanie gaśnic (proszkowa, śniegowa), e) Obsługa i budowa gaśnicy,
f) Ręczny ostrzegacz pożarowy,  g) Znaki ewakuacyjne i oznakowanie przeciwpożarowe, h) Alarmowanie straży pożarnej – ważne elementy.
Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Finalne sprawdzenie wiadomości

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 20 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80% zalicza test.

REGULAR TRAINING PROGRAM
employers and other persons managing employees

1. Purpose of training

– familiarize employees with the work environment factors that may cause danger to the safety and health of workers at work and with the corresponding measures and preventive actions ;
– interpretation of the rules and principles of occupational safety and health to the extent necessary to perform the work and organization of subordinate team , as well as work-related duties and responsibilities in the field of occupational safety and health ;
– consolidate the skills to work in a safe manner for themselves and others , dealing with emergency situations and to assist a person who is injured .

2. The scope of training

It covers the issues contained in the Framework program, periodic training of employers and other persons managing employees , ie . Appendix 1.IV Regulation of the Minister of Economy and Labour of 27 July 2004 . On training in the field of occupational health and safety.

3. Trainees

The training is intended for employers and persons managing employees

4. Method Training Organization

The training organized in the form of self- directed IS , detachment from Labour – on the basis of this training program with the use of web platforms , teaching materials provided by the Organizer Training and participation in the consultations .
PLACE Training – office or facility meet the training requirements .

5. Checking messages

E-learning course includes system control tests during the training and final test checking the degree of assimilation by the trainee’s knowledge:
Messages included in the training program,
knowledge of the principles of organizing workplaces and work in accordance with the provisions and principles of occupational health and safety,
principles of first aid and procedure in case of fire.

Topics and issues training

Topic 1. The essence of health and safety

a) definition of health and safety, b) Obligations of employers in training OSH c) The training system and the organization and methodology of training in occupational safety and health (including methods of instruction Officer), d) Cyclical training, e) Characteristics and types of tutorials (general stanowiskowy), f) the periodic training for employers and persons managing employees.

The module completed a quiz fusing their knowledge.

Topic 2. Selected regulations of the labor law on occupational safety and health:

a) Sources of labor law, the basic principles of labor law, internal and external auditing and supervision of working conditions, b) Duties of the employer:
– Safety instructions, penalties for employers, clothing and footwear,
– Personal protection (manual application of the measures, requirements for the use of personal protective equipment), – building structures. c) Obligations of the employee, d) The rights of the employee (to work safely, to pay, to leave, the rights related to parenthood (maternity, parental, paternity, parental, occasional) e) The rights of an employee to medical care (the information contained in the referral, preventive examinations, the contract with the occupational health) f) Protection of women’s work (the rights and prohibitions) g) penalties cleanup

The module ended with three quizzes fixative acquired knowledge.

Topic 3. Analysis on the circumstances and causes of occupational accidents and diseases professional and related prevention; discussion of the characteristic of accidents at work, with particular emphasis on accidents caused by improper work organization, and the related prevention:

a) The definition of an accident at work and its characteristics. Discussion of external causes affecting the occurrence of the accident, b) Breakdown of accidents due to the effect, c) Types of accidents at work (occupational accident, an accident on the road and from work and be treated equally to accident at work) d) Causes of accidents (human, organizational and technical) e) Accident insurance, accident benefits, when the restrictions are not entitled to lump-sum compensation and the situations when social insurance refuses to pay benefits. f) compensation from the employer, the employer’s obligations in the event of an accident and penalties for failing the accident (a heavy, lethal, collective) g) Occupational diseases (when the doctor is considered an occupational disease, and when an employee may not receive benefits), h) The obligations of the employer in the event of an occupational disease

Module completed two quizzes fixative acquired knowledge.

Topic 4. The organization and methods of shaping a safe and healthy working conditions, taking into account the positions of display screen equipment; management of occupational health and safety:

a) The concept of ergonomics, what it does and what are its components, b) Obligations of employers (equipment manuals)
c) Curves labor productivity during the day, week and year.
d) Basis while working at the computer, lighting of the work, the requirements for a desk, chair, monitor, keyboard.
e) Working with a laptop – posture while using a laptop computer, f) Working static and dynamic – faster when there is fatigue,
g) Load static effort, discomfort caused by long work on the computer, symptoms of eye strain, carpal tunnel syndrome, intervertebral discs – disease of the spine, h) The air temperature in the workplace (drinks and prophylactic meals – the obligations of the employer)
i) Characteristics of work premises (cubic, lighting).

Module completed two quizzes fixative acquired knowledge.

Topic 5. Factors harmful and burdensome work environment

a) The obligations on employers to conduct environmental research work and measurements of factors harmful to health, b ) Classification of harmful factors , c) the types of factors in the work environment ( harmful, burdensome , dangerous ) , d ) The concept of NDN and NDS ( maximum intensity and the highest allowable concentration)e) Characteristics of physical factors, f) Definition of noise (noise impact on the human body, the noise in dB and the risk of hearing loss), g) Mechanical vibration – vibration, h) optical radiation, visible, ultraviolet and infrared light and laser, and the) Current electric, atmospheric pressure and dust, j) characteristics of mechanical, chemical, biological and psychophysical, k) The definition of professional risk (the role of employees at its development, the risk matrix training and the conditions of admissibility of risk).

Module completed two quizzes fixative acquired knowledge.

Topic 6. First Aid premedical

a) Is there a first aid and what we have to remember,
b) Obligation to provide first aid, c) The obligation of the employer in terms of training people in the company in first aid and first aid kit use, d) equipment first aid kit, e) Prohibited Actions after the accident, f) diagram of the accident (recovery position, the compressions and rescue), g) Characteristics of masks for artificial respiration, h) Foil thermal insulation, i) the chain of survival, j) Operation Rescue during choking, hemorrhage nose, external hemorrhage, fractures, burns, k) AED – automated external defibrillator.

The module ended with three quizzes fixative acquired knowledge.

Topic 7. Fire

a) Definition of fire , b ) groups of fires, c ) handheld fire fighting equipment , d ) Types and marking fire extinguishers ( powder snow ), e) Operation and construction of a fire extinguisher ,f ) Manual call , g ) Signs of evacuation and fire signs , h ) alerting the fire brigade – important elements .

The module ended with three quizzes fixative acquired knowledge .

Final check messages

At the end of the training is the final test with 20 questions. Obtaining a correct response rate of 80 % passes the test .

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO
pracowników administracyjno-biurowych

Cel szkolenia

zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w monitory ekranowe, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych tj. Załączniku nr 1.VIII Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.) .

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.
Miejsce szkolenia – biuro  lub inne pomieszczenia spełniające wymogi  szkoleniowe .

Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test  końcowy  sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :
wiadomości objętych programem szkolenia ,
znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
a) Definicja pojęcia bhp, b) Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp, c) System szkoleń, d) Cykliczność szkoleń,  e) Charakterystyka i rodzaje instruktaży (ogólny, stanowiskowy),  f) Program szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno – biurowych.

Moduł zakończony jednym quizem utrwalającym zdobytą wiedzę.

Temat 2 .  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) Źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, zewnętrzne i wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru nad warunkami pracy,  b) Obowiązki pracodawcy:
– instrukcje bhp,      – kary dla pracodawcy, c) Obowiązki pracownika, d) Prawa pracownika (do bezpiecznej pracy, do wynagrodzenia, do urlopu         wypoczynkowego, uprawnienia związane z rodzicielstwem (urlop     macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, okolicznościowy) e) Prawa pracownika do opieki lekarskiej, f) Ochrona pracy kobiet (prawa i zakazy), g) Kary porządkowe

Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 3. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki :

a) Definicja wypadku przy pracy i jego charakterystyka. Omówienie przyczyn zewnętrznych mających wpływ na wystąpienie wypadku,
b) Podział wypadków ze względu na skutek, c) Rodzaje wypadków przy pracy (wypadek przy pracy, wypadek w drodze i z pracy oraz traktowany na równi z wypadkiem przy pracy),
d) Przyczyny wypadków (ludzkie, organizacyjne i techniczne) e) Ubezpieczenie wypadkowe, świadczenia wypadkowe, obostrzenia kiedy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie oraz sytuacje kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń. f) Odszkodowanie od pracodawcy,
g) Choroby zawodowe (kiedy lekarz uznaje chorobę zawodową oraz kiedy pracownik może nie otrzymać świadczeń).
Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 4. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:
a) Pojęcie ergonomii, czym się zajmuje i jakie są jej komponenty, b) Obowiązki pracodawcy (instrukcje obsługi urządzeń),
c) Krzywe wydajności pracy w ciągu dnia, tygodnia i roku,
d) Podstawy podczas pracy przy komputerze, oświetlenie miejsca pracy, wymagania dotyczące biurka, krzesła, monitora, klawiatury.
e) Praca z laptopem – postawy podczas używania przenośnego komputera,  f) Praca statyczna i dynamiczna – kiedy szybciej pojawia się zmęczenie,
g) Obciążenia wysiłkiem statycznym, dolegliwości związane z długą pracą przy komputerze, objawy zmęczenia oczu, zespół cieśni nadgarstka, dyskopatia – schorzenie kręgosłupa, h) Temperatura powietrza w miejscu pracy,
i) Charakterystyka pomieszczeń pracy (kubatura, oświetlenie).

Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 5. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
a) Obowiązki pracodawcy w zakresie przeprowadzania badań środowiska pracy oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,  b) Klasyfikacja czynników szkodliwych, c) Rodzaje czynników w środowisku pracy (szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne), d) Pojęcie NDN i NDS (najwyższe dopuszczalne natężenie i najwyższe dopuszczalne stężenie),
e) Charakterystyka czynników fizycznych,  f) Definicja hałasu (wpływ hałasu na organizm ludzki, wartości hałasu w dB oraz ryzyko utraty słuchu), g) Drgania mechaniczne – wibracje, h) Promieniowanie optyczne, widzialne, nadfioletowe oraz podczerwone i laserowe,  i) Prąd elektryczny, ciśnienie atmosferyczne i pyły, j) Charakterystyka czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych,
k) Definicja ryzyka zawodowego (rola pracowników przy jego opracowywaniu, macierz ryzyka zawodowego oraz warunki dopuszczalności ryzyka).

Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 6.  Pierwsza pomoc przedmedyczna

a) Czy jest pierwsza pomoc i o czym musimy pamiętać,
b) Obowiązek udzielania pierwszej pomocy, c) Obowiązek pracodawcy w zakresie przeszkolenia osób w firmie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki, d) Wyposażenie apteczki,
e) Czynności zabronione po zaistnieniu wypadku, f) Schemat działania po wypadku (pozycja boczna ustalona, uciski ratownicze), g) Charakterystyka maseczek do sztucznego oddychania, h) Folia termoizolacyjna,  i) Łańcuch przeżycia,  j) Czynności ratownicze podczas zakrztuszeń, krwotoku z nosa, krwotoku zewnętrznym, złamań, oparzeń,  k) AED – automatyczny zewnętrzny defibrylator.

Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 7.  Ochrona przeciwpożarowa
a) Definicja pożaru oraz jak powstaje,  b) Grupy pożarów, c) Podręczny sprzęt gaśniczy,  d) Rodzaje i oznakowanie gaśnic (proszkowa, śniegowa), e) Obsługa i budowa gaśnicy,
f) Ręczny ostrzegacz pożarowy,  g) Znaki ewakuacyjne i oznakowanie przeciwpożarowe, h) Alarmowanie straży pożarnej – ważne elementy.
Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Finalne sprawdzenie wiadomości

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 15 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80% zalicza test.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO z BHP
dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Cel szkolenia

zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w monitory ekranowe, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych tj. Załączniku nr 1.VIII Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.) .

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, których uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.
Miejsce szkolenia – biuro  lub inne pomieszczenia spełniające wymogi  szkoleniowe .

Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test końcowy  sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :
wiadomości objętych programem szkolenia ,
znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
a) Definicja pojęcia bhp, b) Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp, c) System szkoleń, d) Cykliczność szkoleń,  e) Charakterystyka i rodzaje instruktaży (ogólny, stanowiskowy),  f) Program szkolenia okresowego dla pracowników inżynieryjno – technicznych.

Moduł zakończony jednym quizem utrwalającym zdobytą wiedzę.

Temat 2 .  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) Źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, zewnętrzne i wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru nad warunkami pracy,  b) Obowiązki pracodawcy:
– instrukcje bhp,      – kary dla pracodawcy, c) Obowiązki pracownika, d) Prawa pracownika (do bezpiecznej pracy, do wynagrodzenia, do urlopu         wypoczynkowego, uprawnienia związane z rodzicielstwem (urlop     macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, okolicznościowy) e) Prawa pracownika do opieki lekarskiej,   f) Ochrona pracy kobiet (prawa i zakazy)  g) Kary porządkowe
h) Odpowiedzialność technologów, projektantów i konstruktorów z wykonywanym zawodem (zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i karna),  i) Wymagania bhp dla maszyn i urządzeń technicznych,  j) Minimalne wymagania dla maszyn i urządzeń, k) System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP,

Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 3. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki :

a) Definicja wypadku przy pracy i jego charakterystyka. Omówienie przyczyn zewnętrznych mających wpływ na wystąpienie wypadku,
b) Podział wypadków ze względu na skutek, c) Rodzaje wypadków przy pracy (wypadek przy pracy, wypadek w drodze i z pracy oraz traktowany na równi z wypadkiem przy pracy),
d) Przyczyny wypadków (ludzkie, organizacyjne i techniczne) e) Ubezpieczenie wypadkowe, świadczenia wypadkowe, obostrzenia kiedy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie oraz sytuacje kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń. f) Odszkodowanie od pracodawcy,
g) Choroby zawodowe (kiedy lekarz uznaje chorobę zawodową oraz kiedy pracownik może nie otrzymać świadczeń).
Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 4. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:
a) Pojęcie ergonomii, czym się zajmuje i jakie są jej komponenty, b) Obowiązki pracodawcy (instrukcje obsługi urządzeń),
c) Krzywe wydajności pracy w ciągu dnia, tygodnia i roku,
d) Podstawy podczas pracy przy komputerze, oświetlenie miejsca pracy, wymagania dotyczące biurka, krzesła, monitora, klawiatury.
e) Praca z laptopem – postawy podczas używania przenośnego komputera,  f) Praca statyczna i dynamiczna – kiedy szybciej pojawia się zmęczenie,
g) Obciążenia wysiłkiem statycznym, dolegliwości związane z długą pracą przy komputerze, objawy zmęczenia oczu, zespół cieśni nadgarstka, dyskopatia – schorzenie kręgosłupa, h) Temperatura powietrza w miejscu pracy,
i) Charakterystyka pomieszczeń pracy (kubatura, oświetlenie), j) Ergonomiczne kształtowanie przestrzeni pracy, k) Budowa antropometryczna człowieka (zasięg kończyn górnych, wymiary wnęk na nogi),
l) Obciążenie pracą stojącą – wydatek energetyczny,  ł) Fizjologia pracy.

Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 5. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy
a) Obowiązki pracodawcy w zakresie przeprowadzania badań środowiska pracy oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,  b) Klasyfikacja czynników szkodliwych, c) Rodzaje czynników w środowisku pracy (szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne), d) Pojęcie NDN i NDS (najwyższe dopuszczalne natężenie i najwyższe dopuszczalne stężenie),
e) Charakterystyka czynników fizycznych,  f) Definicja hałasu (wpływ hałasu na organizm ludzki, wartości hałasu w dB oraz ryzyko utraty słuchu), g) Drgania mechaniczne – wibracje, h) Promieniowanie optyczne, widzialne, nadfioletowe oraz podczerwone i laserowe,  i) Prąd elektryczny, ciśnienie atmosferyczne i pyły, j) Charakterystyka czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych,
k) Definicja ryzyka zawodowego (rola pracowników przy jego opracowywaniu, macierz ryzyka zawodowego oraz warunki dopuszczalności ryzyka), l) Ocena ryzyka zawodowego metodą RISC SCORE, ł) Rola identyfikacji zagrożeń w ocenie ryzyka zawodowego,
m) Etapy identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, n) Metody identyfikacji zagrożeń.

Moduł zakończony dwoma quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 6.  Pierwsza pomoc przedmedyczna

a) Czy jest pierwsza pomoc i o czym musimy pamiętać,
b) Obowiązek udzielania pierwszej pomocy, c) Obowiązek pracodawcy w zakresie przeszkolenia osób w firmie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki, d) Wyposażenie apteczki,
e) Czynności zabronione po zaistnieniu wypadku, f) Schemat działania po wypadku (pozycja boczna ustalona, uciski ratownicze), g) Charakterystyka maseczek do sztucznego oddychania, h) Folia termoizolacyjna,  i) Łańcuch przeżycia,  j) Czynności ratownicze podczas zakrztuszeń, krwotoku z nosa, krwotoku zewnętrznym, złamań, oparzeń,  k) AED – automatyczny zewnętrzny defibrylator.

Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 7.  Ochrona przeciwpożarowa
a) Definicja pożaru oraz jak powstaje,  b) Grupy pożarów, c) Podręczny sprzęt gaśniczy,  d) Rodzaje i oznakowanie gaśnic (proszkowa, śniegowa), e) Obsługa i budowa gaśnicy,
f) Ręczny ostrzegacz pożarowy,  g) Znaki ewakuacyjne i oznakowanie przeciwpożarowe, h) Alarmowanie straży pożarnej – ważne elementy.
Moduł zakończony trzema quzami utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Temat 8.  Nowoczesne metody poprawiania warunków BHP

a) Urządzenia sygnalizacyjne – dobór i projektowanie,  b) Wentylacja, c) Klimatyzacja.

Moduł zakończony jednym quizem utrwalającymi zdobytą wiedzę.

Finalne sprawdzenie wiadomości

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 20 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80% zalicza test.

 

Dodaj komentarz